butek@butek.net +90 (212) 287 03 12 / +90 (212) 287 03 13

Hakkımızda

Şirketin Başlıca Amaç ve Çalışma Konuları Şunlardır:

  • Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilerin her türlü özel eğitim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak, buna yönelik olarak her türlü organizasyonları yapmak, deney, inceleme ve uygulama alanları açmak ve işletmek, ilgili kuruluşlardan yasal izinleri alınmak koşulu ile, özel eğitim kurumları, özel dershaneler, özel kurslar, her derecede özel okullar, özel kreşler, özel yuvalar ve özel ana okulları açmak ve işletmek, eğitim yatırımına girişmek, eğitim içerikli yayıncılık yapmak, eğitim alanında her türlü faaliyette bulunmak, burslar, ödüller vermek, bilimsel yarışmalar düzenlemek, elektronik eğitim ürünleri geliştirmek, eğitim portalları kurmak ve işletmek, bilgi teknolojileri odaklı üretim ve hizmet sunmak üzere yatırım yapmak, küresel ve yerel ortaklıklar tesis etmek, işletmecilik yapmak, üniversitelerin veya eğitim kurumlarının otoparklarını ve yayınevlerini işletmek,

 

  • Kurulmuş ya da kurulacak öğrenci yurtlarının program proje ve planlandırılmasını, yönetim, bakım, onarım, danışmanlık hizmetlerini yürütmek, eğitim kuruluşları ile öğrenci yurtlarının temizlik, çamaşır ve kuru temizleme, büfe, kantin, kafeterya, lokanta, yiyecek, gazete, dergi, kitap satışı ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmek, öğrenci kampüslerinde spor, bilgi işlem, elektronik posta, dinlenme ve eğlence tesisleri kurmak, işletmek, internet portalları geliştirmek ve işletmek, elektronik ticaret ve eğitim hizmetleri sağlayıcılığı yapmak,

 

  • Yurt içinde ve yurt dışında her türlü turizm işletmeciliği, turistik tesisler, turizm büroları, acenteler kurmak, işletmek, kurulmuş olan turizm işletmelerine iştirak etmek, yurt içi ve yurt dışı şehirler ve yörelerde eğitim ve turizm amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, sanat aktiviteleri, konserler, festivaller, bienal ve sergiler, seminer, sempozyum, konferans ve kongreler organize etmek, sosyal, bilimsel, edebi, sanatsal, ekonomik, mesleki içerikli yazılı, görsel, elektronik yayımcılık yapmak,

 

  • Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlayarak, ülke sanayiinin ihracata yönelik ve uluslararası rekabet koşullarına uygun bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesi ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak, yüksek ve ileri teknoloji sağlayacak AR-GE yetenek ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Ülkemizde yatırım yapabilmelerini sağlayacak gerekli sosyolojik ve altyapıyı hazırlamak,

 

  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bölgeler kurmak, yönetmek ve işletmek, bu kapsamda yüklenici şirket sıfatı ile;

 

a - Bölge arazisinin kamulaştırılmasının yapılması veya yaptırılması, arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşaası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve isimlerin verilmesi ve denetlenmesi, bölgenin yönetimi ve işletilmesi,

b- Planlama sürecinde varsa çevre düzeni planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması,

c- Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması,

d- Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise ödeneğin kullanılmasına ilişkin iş programının ve termin planının da genel müdürlüğe verilmesi,

f- Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme işlemi ile doğal tehlikeleri kapsayan koşullarda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon işinde çalışmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması,

g- Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm bina sigortalarının yaptırılması,

h- Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme kullanma suyu, doğalgaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması, uygulanması, her türlü bakım ve onarım yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararlarının tazmininin sağlanması,

ı- Bölge üniversite arazisi içerisinde ise üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerin hazır bulundurulmasının sağlanması,

i- Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanların yer tahsisinin yapılması,

j- Bölge işletme yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının genel müdürlüğe verilmesi,

k- Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki işlemlerinin ilgili birimlerin koordinasyon içerisinde karşılanması,

l- Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinde kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitü ile TÜBİTAK’a veya TÜBİTAK’ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi,

m- Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yatırımcı, AR-GE personelinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,

n- Faaliyet ve uygulamaların Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde genel müdürlüğe belirlenecek formda sunulması,

o- Girişimcilerin ve üçüncü şahısların kamunun yararına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması görevlerini yerine getirmek.